O centru Členové Činnost centra Kurzy pro učitele


 • Kurzy

  Aktuální témata výuky geografie


  Centrum geografického a environmentálního vzdělávání Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy připravuje od zimního semestru 2017/2018 akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání:  „Aktuální témata výuky geografie“

  Proč?  Kurz reaguje na potřebu průběžného odborného geografického vzdělávání s důrazem na porozumění aktuálním otázkám oboru. Cílem je umožnit učitelům středních i základních škol průběžné vzdělávání v geografii prostřednictvím přednášek a seminářů vedených předními odborníky na vybraná témata.

  Obsah kurzu reaguje na zaměření projektů OP VVV. Z hlediska „šablony pro SŠ“ naplňuje aktivity Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SŠ, konkrétněji Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP, Nové metody ve výuce na SŠ, zvláště pak varianty Polytechnické vzdělávání, dílčím způsobem také Projektová výuka a Čtenářská gramotnost.

  Pro koho?  Kurz je zejména určen vyučujícím zeměpisu/geografie na základních a středních školách, popř. vyučujícím průřezových témat RVP, které korespondují s obsahem zeměpisu.

  Kdy a kde?  Výuková akce bude pravděpodobně realizována formou celodenního osmihodinového bloku přednášek, seminářů a cvičení, a to ve třech dnech během tří měsíců. Celkem účastníci kurzu absolvují 24hodinou prezenční výuku, která proběhne v učebnách PřF UK.

  Předpokládáme, že kurz bude nabídnut v každém školním roce po dobu jeho akreditace (po tři roky). Otevřen bude, pokud se přihlásí, resp. svoji účast zaplatí alespoň 5 zájemců. Cena kurzovného činí 4 500 Kč.

  Přihlášku na tento kurz najdete zde.

  Kontakt pro event. další dotazy: veronika.tesarikova@natur.cuni.cz (registrace a platby), dana.reznickova@natur.cuni.cz  (organizace kurzu)

  Těšíme se na Váš zájem!

  Za organizátory Dana Řezníčková  Účinné metody výuky geografie


  Centrum geografického a environmentálního vzdělávání Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy připravuje od zimního semestru 2017/2018 akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání: „Účinné metody výuky geografie“

  Proč? Cílem kurzu je vytvořit takové výukové podmínky, aby účastníci kurzu mohli získat zkušenosti s využíváním různých metod výuky zeměpisu. Budou zaměřeny na procvičování škály rozmanitých dovedností charakteru intelektového (kritické a tvůrčí geografické myšlení; práce s rozmanitými zdroji informací – mapy, fotografie, texty, číselné údaje, grafy, schémata, krajina), oborově praktického (např. měření veličin a mapování v terénu pomocí GPS, procvičování badatelských dovedností jako např. ověřování hypotéz v terénu aj.) i dovedností pedagogických (důraz na různé způsoby evaluace procesu i výsledků).

  Obsah kurzu reaguje na zaměření projektů OP VVV. Z hlediska projektu OP VVV „šablony pro SŠ“ naplňuje aktivity Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SŠ, konkrétněji Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP a Nové metody ve výuce na SŠ, zvláště pak varianty Projektová výuka, Čtenářská gramotnost a Polytechnické vzdělávání.

  Pro koho?  Kurz je zejména určen vyučujícím zeměpisu/geografie na základních a středních školách, popř. vyučujícím průřezových témat RVP, které korespondují s obsahem zeměpisu.

  Kdy a kde?  Výuková akce bude realizována pravděpodobně formou celodenního osmihodinového bloku přednášek, seminářů a cvičení, a to ve třech dnech během tří měsíců. Celkem účastníci kurzu absolvují 24hodinou prezenční výuku, která proběhne v učebnách PřF UK. Výuka v terénu se bude realizovat na území Prahy či v jejím bezprostředním zázemí.

  Předpokládáme, že kurz bude nabídnut v každém školním roce po dobu jeho akreditace (po tři roky). Otevřen bude, pokud se přihlásí, resp. svoji účast zaplatí alespoň 5 zájemců. Cena kurzovného činí 4 500 Kč.

  Přihlášku na tento kurz najdete zde.

  Kontakt pro event. další dotazy: veronika.tesarikova@natur.cuni.cz (registrace a platby), dana.reznickova@natur.cuni.cz  (organizace kurzu)

  Těšíme se na Váš zájem!

  Za organizátory Dana Řezníčková  Podpora oborového čtení nejen ve výuce zeměpisu


  Centrum geografického a environmentálního vzdělávání Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy připravuje od zimního semestru 2017/2018 akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání: „Podpora oborového čtení nejen ve výuce zeměpisu“

  Proč?  Cílem kurzu je vytvořit takové výukové podmínky, aby účastníci kurzu mohli získat relevantní vědomosti, dovednosti a zkušenosti směřující k promyšlené a soustavné podpoře oborového čtení ve výuce zeměpisu i dalších všeobecně vzdělávacích předmětů na základních i středních školách. Pod výrazem oborové čtení rozumíme aktivní a kritické čtení s porozuměním různých typů „textů“ (např. souvislý text z krásné i odborné literatury, mapové podklady, grafy, tabulky a fotografie, i čtení reálné krajiny přímo v terénu).

  Obsah kurzu reaguje na zaměření projektů OP VVV. V rámci projektu „Šablony pro ZŠ, resp. pro SŠ“ kurz naplňuje aktivitu Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ, resp. SŠ – DVPP, variantu aktivity Čtenářská gramotnost.

  Pro koho?  Kurz je určen vyučujícím zeměpisu na základních i středních školách, popř. vyučujícím i jiných všeobecně vzdělávacích předmětů, neboť uváděné přístupy a metody jsou využitelné i v jiných předmětech.

  Kdy a kde?  Výuková akce bude realizována pravděpodobně formou celodenního osmihodinového bloku přednášek a seminářů, a to ve 2 dnech během 2 měsíců. Celkem účastníci kurzu absolvují 16hodinou prezenční výuku, která proběhne v učebnách PřF UK.  Výuka v terénu se bude realizovat na území Prahy či v jejím bezprostředním zázemí.

  Předpokládáme, že kurz bude nabídnut v každém školním roce po dobu jeho akreditace (po tři roky). Otevřen bude, pokud se přihlásí, resp. svoji účast zaplatí alespoň 5 zájemců. Cena kurzovného činí 3000 Kč.

  Přihlášku na tento kurz najdete zde.

  Kontakt pro event. další dotazy: veronika.tesarikova@natur.cuni.cz (registrace a platby), dana.reznickova@natur.cuni.cz  (organizace kurzu)

  Těšíme se na Váš zájem!

  Za organizátory Dana Řezníčková