O centru Členové Činnost centra Kurzy pro učitele


 • O centru

  Centrum geografického a environmentálního vzdělávání je jedním z více než desítky výzkumných center katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Pracovní skupina je složená především z vědecko-pedagogických pracovníků katedry sociální geografie a regionálního rozvoje.

  Vedle vědecko-výzkumných aktivit v oblasti základního i aplikovaného výzkumu, se členové centra věnují jak pedagogickým aktivitám na všech úrovních terciérního vzdělávání (vč. doktorského studia a celoživotního vzdělávání), tak ediční a organizační činnosti související s rozvojem geografického a environmentálního vzdělávání. Vzhledem k povaze řešených problémů má centrum výrazně interdisciplinární charakter.

  Členové týmu rozvíjejí spolupráci nejen s ostatními katedrami v rámci geografické sekce či sekcemi Přírodovědecké fakulty, ale i s odborníky z dalších vysokých škol v Česku a v zahraničí, s odborníky z oborově blízkých výzkumných ústavů, s odborníky sdruženými v českých i mezinárodních profesních sítích i s odborníky z oblasti decizní sféry a školské praxe.

  Hlavní zaměření

  » Analýza zamýšleného (projektovaného), realizovaného i dosaženého geografického a environmentálního kurikula na všech stupních a typech škol (např. didaktická analýza učiva, geografické prekoncepty žáků, účinnost výukových metod, geografické dovednosti ve výuce, testování výsledků výuky, uplatnění absolventů geografie na trhu práce aj.)

  » Řešení koncepčních, teoretických a metodologických otázek geografického vzdělávání na základních, středních i vysokých školách v národním i mezinárodním kontextu (např. komparativní analýzy geografických kurikul, tvorba požadavků na výkony žáků v geografii aj.)

  » Evaluace procesu i výsledků vzdělávání (národní srovnávací testy, maturity, přijímací řízení na PřF UK, eurobakalář, euromagistr)

  » Analýza vývoje sítě škol v Česku; vývoj institucionálního zajištění geografického a environmentálního vzdělávání; dopady kurikulární reformy na proměnu geografického a environmentálního vzdělávání

  » Další vzdělávání pedagogických pracovníků (koncepce a realizace kurzů); kurzy celoživotního vzdělávání (přípravné kurzy z geografie)

  » Koncepce a tvorba časopisu Geografické rozhledy jako odborného periodika plně orientovaného na další vzdělávání pedagogických pracovníků.

  » Rozvoj koncepce studijních textů pro e-learning

  » Tvorba učebnic, pracovních sešitů a dalších studijních a výukových materiálů, rozvoj pojetí interaktivních učebnic

  » Organizační a odborná garance Zeměpisné olympiády, soutěže pro talentované žáky základních a středních škol v letech 2012–2017

  » Dlouhodobá a systematická popularizace geografických a environmentálních témat a problémů (např. prostřednictvím časopisu Geografické rozhledy, akcí pro nadané studenty apod.)