• Navigator

Proběhlé

2015–2019

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ROZVOJ MAPOVÝCH DOVEDNOSTÍ V ČESKÝCH ŠKOLÁCH

projekt GA ČR, č. P407/16-17749S

příjemce: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

hlavní řešitel: RNDr. M. Hanus, Ph.D.

spoluřešitelé (z centra GEEN): doc. M. Marada, RNDr. L. Havelková

2016–2018

Based on an evaluation of changes in the achieved level of pupils’ map skills, the research pursues the general objective of identifying the factors that positively/negatively influence the development of map skills.


STRATEGIE ŽÁKŮ PŘI ŘEŠENÍ ÚLOH VYŽADUJÍCÍCH PRÁCI S MAPOU

projekt GA UK, č. 42217

příjemce: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

řešitel: RNDr. L. Havelková

spoluřešitel. RNDr. M. Hanus, Ph.D.

2017–2019

Projekt se zabývá problematikou strategií žáků při práci s mapou, které nebyla (nejen v českém prostředí) doposud věnována dostatečná výzkumná pozornost. Vzhledem k dále specifikované důležitosti dovednosti analýzy map a předchozím výzkumům hlavní řešitelky a jejího školitele, je cílem projektu identifikovat a charakterizovat odlišné strategie řešení úloh vyžadujících dovednost analýzy tematické mapy, a to u žáků, kteří by měli mít tuto dovednost plně rozvinutou (18–20 let). Nadto si tento projekt klade za cíl identifikovat, zda faktory (pohlaví, kognitivní a učební styl žáka, předchozí znalost mapy, …), které mívají signifikantní vliv na úroveň mapových dovedností, ovlivňují zároveň i samotnou volbu strategie pro řešení úloh vyžadujících práci s mapou.

Pro naplnění těchto cílů jsou využity jak kvalitativní, tak kvantitativní výzkumné metody – zejména metoda eye-trackingu a dotazníkového šetření. Kromě identifikování vhodných strategií při řešení úloh vyžadujících dovednost analýzy tematických map pomohou dále získané výsledky odhalit, které fáze řešení úlohy, respektive které konkrétní operace při analýze mapy, jsou pro žáky nejobtížnější.

Identifikace úspěšných strategií a interpretace pro žáky problémových operací pak bude základem metodického návrhu rozvoje práce s mapou u žáků českých škol. Projekt tak může přispět k zefektivnění rozvoje mapových dovedností, a to nejen ve výuce zeměpisu/geografie na českých školách.


STRATEGIE A CÍLE GEOGRAFICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

TA ČR, TD03000475

příjemce: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

hlavní řešitel: doc. M. Marada

spoluřešitelé (z centra GEEN): doc. D. Řezníčková, RNDr. M. Hanus, Ph.D., RNDr. T. Matějček Ph.D.

2016–2017

Hlavním cílem projektu je navrhnout víceúrovňovou a vzájemně provázanou koncepci (obsahující strategii a cíle výuky žáků prvního a druhého stupně základních škol a také SŠ - zejm. gymnázia) geografického všeobecného vzdělávání v Česku. Tuto koncepci pak rozpracovat do metodických pokynů nezbytných pro její implementaci ve školní praxi.


PODPORA PREGRAMOTNOSTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

OP VVV, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000663

příjemce: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

2017–2019

hlavní manažer: PhDr. Klára Uličná, Ph.D

spoluřešitelé (z centra GEEN): doc. D. Řezníčková, RNDr. T. Matějček Ph.D.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ. Prostřednictvím společenství praxe všech aktérů rozvíjet profesní kompetence učitelů a budoucích učitelů ISCED 0 v oblasti čtenářské, matematické pregramotnosti a didaktiky předškolního vzdělávání (včetně s akcentem na výměnu zkušeností, propojení teorie a praxe z hlediska specifik předškolního vzdělávání (hra, prožitkové, kooperační učení, tvůrčí činností) v souladu s cíli RVP PV.


2010–2015

» Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (CZ.1.07/4.1.00/22.0003), 2013–2015, příjemce podpory Česká školní inspekce


» Za změnou je učitel (Teachers: Agents of Change). Projekt hrazený Evropskou komisí v rámci dotačního titulu 'Nestátní aktéři a místní zastupitelství v rozvoji – šíření povědomí a rozvojové vzdělání v Evropě (rozpočtový řádek 21.03.01)', 2013–2015


» Projekt 5P Plus – Program pro pedagogy přírodovědných předmětů Plus. Projekt operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 2013–2014


» Dovednosti žáků v biologii, geografii a chemii: výzkum zamýšleného, realizovaného a osvojeného kurikula na počátku implementace kurikulární reformy. Grantový projekt GA ČR, P407/10/0514, 2010–2013


» Úroveň osvojení geografické dovednosti práce s mapou u žáků různých věkových skupin. Grantový projekt GA UK č. 160910, 2010–2012


» Projekt 5P – Program pro pedagogy přírodovědných předmětů. Projekt operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 2010–2012


» Přírodní vědy a matematika na středních školách v Praze: aktivně, aktuálně a s aplikacemi. Projekt operačního programu OPPA, 2010–2012Poslední změna: 28. leden 2020 20:53 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Centrum geografického a environmentálního vzdělávání

Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta


doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.

email: danarez@natur.cuni.cz


Máte dotaz?
Adresa

Albertov 2038/6

Praha 2

128 00

Česko/Czechia


Detašované pracoviště:

Legerova 1878/5

128 43 Praha 2