• O CENTRU

O CENTRU

ČINNOST CENTRA

Hlavní aktivity členů centra GEEN můžeme strukturovat do čtyř vzájemně propojených okruhů činností:

Výzkumná

Expertní

Pedagogická

PublikačníVÝZKUMNÁ činnost v rovině zamýšleného (projektového), realizovaného i dosaženého geografického a environmentálního kurikula na všech stupních a typech škol. Příkladem jsou komparativní analýzy geografických kurikul; specifikace geografické gramotnosti, resp. eurobakaláře a euromagistra; didaktická analýza učiva, dopady kurikulární reformy na proměnu geografického a environmentálního vzdělávání; geografické dovednosti: specifikace, způsoby a podmínky jejich procvičování i míra jejich osvojení; motivace žáků ke studiu zeměpisu/geografie; geografické prekoncepty žáků, účinnost výukových metod; testování výsledků výuky; uplatnění absolventů geografie na trhu práce; a další.

Aktuální výzkumné zaměření – viz ProjektyEXPERTNÍ

» Řešení koncepčních, teoretických a metodologických otázek geografického vzdělávání na základních, středních i vysokých školách v národním i mezinárodním kontextu (např. participace na tvorbě Mezinárodní deklarace výzkumu geografického vzdělávání IGU (International Declaration on Research in Geography Education); participace na specifikaci způsobu ověřování geografické gramotnosti v projektu TIMSS; tvorba požadavků na výkony žáků u maturitní zkoušky z geografie; tvorba a odborné posouzení otázek Přírodovědné gramotnosti PISA a TIMSS.

» Oponování rámcových vzdělávacích programů; zeměpisných otázek a testů ČŠI, Kalibro, CERMAT aj.; kvalifikačních prací, grantových projektů, článků v domácích i zahraničních odborných periodikách, učebnic a atlasů.

» Tvorba přijímacích testů ze zeměpisu na geografickou sekci PřF UK.

» Organizační a odborná garance Zeměpisné olympiády, soutěže pro talentované žáky základních a středních škol. Více na www.zemepisnaolympiada.cz.

» Členství v oborových radách doktorského studia Didaktika geografie na PřF UK i na PedF MU.

» Členství v sekci Geografického a environmentální vzdělávání České geografické společnosti ; v komisi Geografického vzdělávání Mezinárodní geografické společnosti; České asociaci pedagogického výzkumu.

» Členství v redakčních radách časopisu Geografické rozhledy; Moravian Geographical Reports; Orbis scholae; Přírodovědci.PEDAGOGICKÁ

» Výuka v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském studiu. Více záložka Výuka.

» Výuka v kurzech celoživotního vzdělávání. Více záložka Výuka.

» Výuka v kurzech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Aktuální kurzy viz Kurzy pro učitele.

» Výuka v přípravném kurzu pro uchazeče ke studiu geografie – více na www.geografienasbavi.cz/chci-geografii-studovat/pripravny-kurz.PUBLIKAČNÍ

Členové centra jsou autory či spoluautory prací různého charakteru. Konkrétní výčet je uveden u jednotlivých členů. Příklady prací obsahuje rovněž záložka ke stažení.Poslední změna: 28. leden 2020 20:49 
Sdílet na:  
Kontakty

Centrum geografického a environmentálního vzdělávání

Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta


doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.

email: danarez@natur.cuni.czAdresa

Albertov 2038/6

Praha 2

128 00

Česko/Czechia


Detašované pracoviště:

Legerova 1878/5

128 43 Praha 2
Jak k nám