• Navigator
  • O CENTRU

O CENTRU

Činnost centra

Hlavní aktivity členů centra GEEN můžeme strukturovat do čtyř vzájemně propojených okruhů činností:

Výzkumná

Expertní

Pedagogická

Publikační


VÝZKUMNÁ činnost v rovině zamýšleného (projektového), realizovaného i dosaženého geografického a environmentálního kurikula na všech stupních a typech škol. Příkladem jsou komparativní analýzy geografických kurikul; specifikace geografické gramotnosti, resp. eurobakaláře a euromagistra; didaktická analýza učiva, dopady kurikulární reformy na proměnu geografického a environmentálního vzdělávání; geografické dovednosti: specifikace, způsoby a podmínky jejich procvičování i míra jejich osvojení; motivace žáků ke studiu zeměpisu/geografie; geografické prekoncepty žáků, účinnost výukových metod; testování výsledků výuky; uplatnění absolventů geografie na trhu práce; a další.

Aktuální výzkumné zaměření – viz Projekty


EXPERTNÍ


  • Řešení koncepčních, teoretických a metodologických otázek geografického vzdělávání na základních, středních i vysokých školách v národním i mezinárodním kontextu (např. participace na tvorbě Mezinárodní deklarace výzkumu geografického vzdělávání IGU (International Declaration on Research in Geography Education); participace na specifikaci způsobu ověřování geografické gramotnosti v projektu TIMSS; tvorba požadavků na výkony žáků u maturitní zkoušky z geografie; tvorba a odborné posouzení otázek Přírodovědné gramotnosti PISA a TIMSS.

  • Oponování rámcových vzdělávacích programů; zeměpisných otázek a testů ČŠI, Kalibro, CERMAT aj.; kvalifikačních prací, grantových projektů, článků v domácích i zahraničních odborných periodikách, učebnic a atlasů.

  • Tvorba přijímacích testů ze zeměpisu na geografickou sekci PřF UK.

  • Organizační a odborná garance Zeměpisné olympiády, soutěže pro talentované žáky základních a středních škol. Více na www.zemepisnaolympiada.cz.


PEDAGOGICKÁ


  • Výuka v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském studiu. Více záložka Výuka.

  • Výuka v kurzech celoživotního vzdělávání. Více záložka Výuka.

  • Výuka v kurzech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Aktuální kurzy viz Kurzy pro učitele.


PUBLIKAČNÍ

Členové centra jsou autory či spoluautory prací různého charakteru. Konkrétní výčet je uveden u jednotlivých členů. Příklady prací obsahuje rovněž záložka ke stažení.Poslední změna: 8. leden 2021 13:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Centrum geografického a environmentálního vzdělávání

Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta


doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.

email: danarez@natur.cuni.cz


Máte dotaz?
Adresa

Albertov 2038/6

Praha 2

128 00

Česko/Czechia


Detašované pracoviště:

Legerova 1878/5

128 43 Praha 2