• Navigator

Práce členů centra

Vybrané práce jsou roztříděny do tří okruhů. První obsahuje práce teoretického či empirického charakteru. Obsahově jsou zacíleny na různá témata geografického vzdělávání. Druhý okruh prací uvádí příspěvek k celkové koncepci výuky zeměpisu. Ve třetím okruhu najdete statě metodického charakteru, které navrhují, jak vyučovat konkrétní témata či procvičovat určité dovednosti žáků.PRÁCE TEORETICKÉHO ČI EMPIRICKÉHO CHARAKTERU


Didaktika geografie: proměny identity oboru

ŘEZNÍČKOVÁ, Dana. Didaktika geografie: proměny identity oboru. In Stuchlíková, Iva, Janík, Tomáš a kol. Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 259–288. ISBN 978-80-210-7769-0


Dovednosti žáků ve výuce biologie, geografie a chemie

ŘEZNÍČKOVÁ, Dana a kol. Dovednosti žáků ve výuce biologie, geografie a chemie. Praha: Nakladatelství P3K, 2013. 288 s. ISBN 978-80-87343-24-1


Stav geografického všeobecného vzdělávání. Podkladová studie k revizi RVP http://www.nuv.cz/file/4303/

ŘEZNÍČKOVÁ, Dana. Mozaikovitý obraz stavu geografického všeobecného vzdělávání. Podkladová studie k revizi rámcových vzdělávacích programů. Praha: NUV, 2019


Učební úlohy ve výuce geografie

ŘEZNÍČKOVÁ, Dana, MATĚJČEK, Tomáš. Učební úlohy ve výuce geografie. Praha: Nakladatelství P3K, 2014. 96 s. ISBN 978-80-87343-46-3


Zeměpisné otázky v projektu PISA

Mandíková, Dana, Houfková, Jitka a kol. Úlohy pro rozvoj přírodovědné gramotnosti. Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009. Praha: Česká školská inspekce, 2012. s. 19–21, 129–130. ISBN 978-80-905370-1-9


Hodnocení klíčových kompetencí v přírodovědných předmětech

HAVELKOVÁ, Lenka, JÁČ, Martin, MATĚJČEK, Tomáš, RUSEK, Martin, ŘEZNÍČKOVÁ, Dana, ŽÁK, Vojtěch. Člověk a příroda. In Kolektiv. Analýza zahraničních systémů hodnocení klíčových kompetencí a systémů hodnocení netestovatelných dovedností se souborem doporučení pro školní hodnocení klíčových kompetencí RVP ZV a externí hodnocení školní podpory rozvíjení klíčových kompetencí RVP ZV. Praha: Česká školní inspekce, 2018. s. 99–125. ISBN 978-80-88087-16-8


PRÁCE METODICKÉ K CELKOVÉ KONCEPCI VÝUKY


Koncepce geografického vzdělávání https://www.egeografie.cz/

MARADA, Miroslav, ŘEZNÍČKOVÁ, Dana, HANUS, Martin, MATĚJČEK, Tomáš, HOFMANN, Eduard, SVATOŇOVÁ, Hana, KNECHT, Petr. Koncepce geografického vzdělávání. Certifikovaná metodika, 2017, Praha: Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova. Certifikováno Národním ústavem pro vzdělávání dne 20. prosince 2017.


NÁMĚTY VÝUKY JEDNOTLIVÝCH TÉMAT ČI ČINNOSTÍ ŽÁKŮ


Náměty pro geografické a environmentální vzdělávání: výuka v krajině

ŘEZNÍČKOVÁ, Dana a kol. Náměty pro geografické a environmentální vzdělávání: výuka v krajině. Praha: PřF UK v Praze, 2008. 184 s. ISBN 978-80-86561-63-9


Praha a její okolí: region známý neznámý

ŘEZNÍČKOVÁ, Dana a kol. Praha a její okolí: region známý neznámý. Praha: Nakladatelství P3K, 2012. 60 s. ISBN 978-80-87186-80-0


Geografie: aktivně, aktuálně a s aplikacemi

ŘEZNÍČKOVÁ, Dana a kol. Geografie: aktivně, aktuálně a s aplikacemi: Přírodní vědy a matematika na středních školách v Praze: aktivně, aktuálně a s aplikacemi – Projekt OPPA. Praha: Nakladatelství P3K, 2012, 67 s. ISBN 978-80-87186-99-2


+ články členů centra v časopisu Geografické rozhledyPoslední změna: 28. leden 2020 15:06 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Centrum geografického a environmentálního vzdělávání

Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta


doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.

email: danarez@natur.cuni.cz


Máte dotaz?
Adresa

Albertov 2038/6

Praha 2

128 00

Česko/Czechia


Detašované pracoviště:

Legerova 1878/5

128 43 Praha 2