• Navigator

Aktuální témata výuky geografie

akreditovaný kurz pro rok 2022/2023


garant: RNDr. Tereza Cimová, Ph.D.


Cena: 4 500,-

Rozsah: 24 hodiny přímé výuky

Přihlašování:


Současné dynamické společenské změny a změny přírodního prostředí u nás, v Evropě i na globální úrovni přinášejí řadu nových, zásadních témat pro geografické vzdělávání. Poznatky o těchto jevech a procesech mají často interdisciplinární charakter a v tomto smyslu je tak jejich osvojení požadováno RVP ZV i RVP G nejen v obsahu stanoveném pro obor zeměpis, ale i v průřezových tématech. Obecným cílem kurzu proto je podpořit inovaci, popř. začlenění zcela nových, aktuálních geografických témat do vyučování na ZŠ a SŠ, a to prostřednictvím proškolení pedagogů ZŠ a SŠ v oblasti oborových vědomostí a pedagogických dovedností.


Realizace výuky aktuálních témat přitom není na středních a základních školách standardem, mj. proto, že poznatky o nich nejsou běžně obsaženy v učebnicích ani jiných doplňujících materiálech pedagogických nakladatelství. Standardem naopak je výuka regionální geografie, která se na mnoha školách vyučuje stále „tradičně“. V rámci tohoto vzdělávacího kurzu proto budou jeho účastníci postupně seznámeni s aktuálními tématy přírodní i společenské sféry. Diskutovány budou i způsoby jejich výuky na základních a středních školách.


Obsah kurzu je v souladu s požadavky RVP G a RVP ZV, zvláště pak s cíli vzdělávacích oblastí Člověk a příroda a Člověk a společnost a s mnohými cíli průřezových témat RVP, zvláště Environmentální výchovy, Multikulturní výchovy a Myšlení v evropských a globálních souvislostech.


Kurz bude realizován formou celodenního osmihodinového, převážně přednáškového, bloku, a to ve třech dnech během tří měsíců. Celkem účastníci kurzu absolvují 24hodinou prezenční výuku, která proběhne v učebnách PřF UK.


Kurz je zejména určen vyučujícím zeměpisu/geografie na základních a středních školách, popř. vyučujícím průřezových témat RVP, které korespondují s obsahem zeměpisu. Maximální počet účastníků činí 30 studentů. Minimální počet účastníků kurzu je pět.

Poslední změna: 6. říjen 2022 10:12 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Centrum geografického a environmentálního vzdělávání

Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta


doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.

email: danarez@natur.cuni.cz


Máte dotaz?
Adresa

Albertov 2038/6

Praha 2

128 00

Česko/Czechia


Detašované pracoviště:

Legerova 1878/5

128 43 Praha 2