• Navigator
  • KURZY PRO UČITELE
  • Metody výuky zeměpisu podporující rozvoj geografické gramotnosti žáků

Metody výuky zeměpisu podporující rozvoj geografické gramotnosti žáků

akreditovaný kurz pro rok 2022/2023


garant: Doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.


Cena: 4 500,-

Rozsah: 24 hodiny přímé výuky

Přihlašování:


Cílem kurzu je vytvořit takové výukové podmínky, aby účastníci kurzu mohli získat zkušenosti s využíváním různých metod výuky zeměpisu jak v učebně, tak i v terénu, které napomáhají rozvíjet geografickou gramotnost žáků. Soustředíme se zejména na otázku, která metoda a za jakých podmínek je účinnější. Předpokládáme při tom, že každá metoda výuky by měla představovat funkční prvek celkové koncepce výuky včetně způsobu hodnocení výkonů žáků.


Využívání různých metod výuky souvisí s potřebou podpořit činnostní výuku geografie a její intelektovou náročnost na většině základních a středních škol, neboť není dosud systematicky realizována, ač napomáhá plnit osvojování klíčových i oborových kompetencí stanovených v RVP.


Součástí kurzu je rovněž blok, který se věnuje často opomíjenému hodnocení ve výuce. Účastníkům kurzu budou představeny různé metody hodnocení, budou mít možnost je porovnávat a využívat při různých vyučovacích metodách. Součástí je rovněž část věnovaná sebereflexi a část zaměřená na možnosti získání zpětné vazby od žáků.


Obsah kurzu je v souladu s požadavky RVP, zvláště pak s cíli vzdělávacích oblastí Člověk a příroda i Člověk a společnost a s mnohými cíli v průřezových tématech RVP, zvláště Environmentální výchovy, Multikulturní výchovy, Mediální výchovy a Myšlení v evropských a globálních souvislostech.


Zvolené metody výuky budou zaměřeny na procvičování škály rozmanitých dovedností charakteru intelektového (kritické a tvůrčí geografické myšlení; práce s rozmanitými zdroji informací – mapy, fotografie, texty, číselné údaje, grafy, schémata, krajina), oborově praktického (např. sběr dat a mapování v terénu pomocí technologií, procvičování badatelských dovedností jako např. ověřování hypotéz v terénu aj.) i dovedností pedagogických (důraz na různé způsoby evaluace procesu i výsledků).


Kurz bude realizován formou celodenního osmihodinového bloku přednášek, seminářů a cvičení, a to ve třech dnech během tří měsíců. Celkem účastníci kurzu absolvují 24hodinou prezenční výuku, která proběhne v učebnách PřF UK. Výuka v terénu se bude realizovat na území Prahy či v jejím bezprostředním zázemí.


Kurz je zejména určen vyučujícím zeměpisu/geografie na základních a středních školách, popř. vyučujícím průřezových témat RVP, které korespondují s obsahem zeměpisu. Maximální počet účastníků činí 15 studentů. Minimální počet účastníků kurzu je pět.

Poslední změna: 6. říjen 2022 10:20 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Centrum geografického a environmentálního vzdělávání

Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta


doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.

email: danarez@natur.cuni.cz


Máte dotaz?
Adresa

Albertov 2038/6

Praha 2

128 00

Česko/Czechia


Detašované pracoviště:

Legerova 1878/5

128 43 Praha 2