• Navigator

Rozvoj digitální a informační gramotnosti ve výuce zeměpisu

akreditovaný kurz pro rok 2022/2023


garant: RNDr. Martin Hanus, Ph.D.


Cena: 4 500,-

Rozsah: 24 hodiny přímé výuky

Přihlašování:


Současná společnost prochází velmi dynamickým rozvojem spojeným s různými změnami a výzvami, na které musí či by měla adekvátně reagovat. To klade mimořádné požadavky na vzdělávání – například v oblasti rozvoje dovedností spojených s využíváním různé škály informací prostřednictvím moderních digitálních technologií. S vědomím toho byly do kurikulárních dokumentů (RVP) implementovány nové prvky, a sice digitální a informační gramotnost/kompetence. Přičemž při rozvoji těchto gramotností a kompetencí by měl být kladen důraz mimo jiné na rozvoj žákovských znalostí a dovedností spojených s využíváním digitálních technologií při řešení problémů i dalších životních situacích. Také by měl být rozvíjen systémový přístup při nakládání s informacemi, podporováno hledání různých (vč. inovativních) řešení konkrétních problémů a rozhodování na základě relevantních dat a jejich věcně správná  interpretace. Přičemž toho všeho lze dosáhnout i systematickým rozvojem digitální a informační gramotnosti ve výuce zeměpisu, což však bude do jisté míry znamenat inovaci jak ve výuce samotné (tj. používaných metod a forem), tak také v inovaci školního kurikula či systému hodnocení gramotností. Obtížnost těchto změn je zdůrazněna mimo jiné nepřipraveností podpory pro učitele např. v učebnicích.


Obecným cílem kurzu je podpořit začlenění systematického rozvoje digitální a informační gramotnosti do vyučování na ZŠ a SŠ, a to prostřednictvím proškolení pedagogů ZŠ a SŠ. Konkrétně půjde o:

- rozvoj učitelské informační a digitální gramotnosti (práce s informacemi, interpretace dat, využití geoinformačních systémů a dalších moderních technologií, relevantnost zdrojů geografických informací).

- rozvoj učitelských kompetencí nezbytných pro implementaci obou uvedených gramotností do výuky – tj. příprava školního kurikula, efektivní metody a formy výuky, způsoby hodnocení gramotností apod.

V kurzech budou účastníci vybaveni podkladovými materiály pro výuku (odborné texty, prezentace, pracovní listy aj.).


Kurz bude realizován formou čtyř celodenních šestihodinových bloků praktických workshopů, pořádaných jednou měsíčně. Přičemž je očekáváno, že v čase mezi kurzy účastníci implementují obsah předchozího kurzu do své výuky a na následujícím kurzu tuto intervenci vyhodnotí. Celkem účastníci kurzu absolvují 24hodinou prezenční výuku, která proběhne v učebnách PřF UK.Poslední změna: 6. říjen 2022 10:21 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Centrum geografického a environmentálního vzdělávání

Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta


doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.

email: danarez@natur.cuni.cz


Máte dotaz?
Adresa

Albertov 2038/6

Praha 2

128 00

Česko/Czechia


Detašované pracoviště:

Legerova 1878/5

128 43 Praha 2