• Navigator
  • VÝUKA
  • Kvalifikační práce

Kvalifikační práce


ZNALOSTI, DOVEDNOSTI, POSTOJE A ZÁJEM ŽÁKŮ


ARONOVÁ, M. (2013): Místopisné pojmy na různých stupních škol. Diplomová práce. Dostupné online.

FAFLÁK, J. (2013): Formování postojů žáků v hodinách zeměpisu na příkladu problematiky kůrovcových kalamit.Diplomová práce. Dostupné online.

FENCLOVÁ, K. (2019): Počítačové adaptivní testování mapových dovedností. Závěrečná práce DPS.

HANZLÍK, R. (2020): Globální myšlení vysokoškolských studentů v Česku. Diplomová práce. Dostupné online.

HAVELKOVÁ, L. (2016): Vliv kartografické vyjadřovací metody na úroveň mapových dovedností žáků. Diplomová práce. Dostupné online.

HOLEČKOVÁ, M. (2011): Motivace žáků ve výuce geografie. Diplomová práce. Dostupné online.

JÍLKOVÁ, M. (2015): Vnímání evropských zemí: výzkum asociací patnáctiletých žáků. Závěrečná práce DPS.

KŮŽELOVÁ, D. (2009): Profil absolventa geografie - erobakalář a euromagistr. Diplomová práce. Dostupné online.

NOVOTNÁ, K. (2019): Vzdělávací aspekty percepce prostoru. Dizertační práce. Dostupné online.

PAVELKOVÁ, L. (2019): Attitudes of young Czechs towards immigration before and after the ‘migration crisis’.Závěrečná práce DPS.

PETERKOVÁ, T. (2019): Miskoncepce žáků při interpretaci výškopisu. Závěrečná práce CŽV.

RŮŽIČKOVÁ, Z. (2011): Nadaní žáci v geografii. Diplomová práce. Dostupné online.

ŠEMBEROVÁ, T. (2018): Žákovské miskoncepty při práci s mapou. Závěrečná práce DPS.

ŠMÍDOVÁ, M. (2018): Miskoncepce žáků základních škol při práci s tematickou mapou. Bakalářská práce. Dostupné online.

ŠTOLCOVÁ, K. (2019): Rozvoj mapových dovedností ve výuce zeměpisu. Diplomová práce. Dostupné online.

ŠVUBOVÁ, K. (2019): Práce s mapou v závislosti na matematických dovednostech žáků. Diplomová práce. Dostupné online.

UVÍZLOVÁ, L. (2013): Problémy žáků ve výuce zeměpisu spojené se specifickými poruchami učení. Diplomová práce. Dostupné online.

WACKERSHAUSEROVÁ, M. (2018): Geografická gramotnost dospělé veřejnosti. Diplomová práce. Dostupné online.EVALUACE VÝKONŮ ŽÁKŮ, KVALITA TESTŮ


MACHÁČEK, Š. (2010): Analýza vybraných zeměpisných testů. Diplomová práce. Dostupné online.

MÍČOVÁ, M. (2005): Analýza zeměpisných otázek v projektu Kalibro. Diplomová práce.

ŠILHÁNOVÁ, M. (2013): Komplexní geografické úlohy inspirované výzkumem PISA. Diplomová práce. Dostupné online.VYUČOVÁNÍ ZEMĚPISU: ZPŮSOB, PŘÍSTUPY UČITELŮ, ŠIRŠÍ PODMÍNKY VÝUKY AJ.


BABČANÍKOVÁ, P. (2014): Problémová výuka zeměpisu v praxi – úskalí, témata. Diplomová práce. Dostupné online.

BERNHÄUSEROVÁ, V. (2018): Geoportály pro výuku geografie na středních školách. Závěrečná práce CŽV. Dostupné online.

BLABLOVÁ V. (2015): Problematika vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení ve výuce zeměpisu. Diplomová práce. Dostupné online.

BOHÁČEK, T. (2009): Využití fotografie ve výuce zeměpisu. Diplomová práce. Dostupné online.

ČECHOVÁ, S. (2020): Výuka regionální geografie v Montessori školách. Diplomová práce. Dostupné online.

FIRLOVÁ, V. (2018): Vliv moderních technologií na výuku zeměpisu. Diplomová práce. Dostupné online.

KOLÁŘOVÁ K. (2016): Vnímání výuky zeměpisu učiteli různých aprobací. Závěrečná práce DPS.

KOPÁČOVÁ, H. (2017): Etické aspekty výuky zeměpisu – výchova k hodnotám v hodinách středoškolského zeměpisu. Diplomová práce. Dostupné online.

KUNOVÁ, Š. (2013): Prestiž zeměpisu v Česku. Diplomová práce. Dostupné online.

MACOUNOVÁ, V. (2020): Učitel zeměpisu jako zdroj motivace ke studiu geografie. Diplomová práce. Dostupné online.

MANDOVÁ, S. (2017): Výuka zeměpisu v alternativních školách. Bakalářská práce. Dostupné online.

MATOUŠKOVÁ, B. (2020): Didaktické hry ve výuce geografie. Diplomová práce. Dostupné online.

TESAŘOVÁ, B. (2012): Čtení krajiny jako geografická gramotnost. Diplomová práce. Dostupné online.VÝUKA VYBRANÉHO TEMATICKÉHO CELKU


BARTOŠ, J. (2011): Možnosti osvětové činnosti v problematice biologických invazí u studentů SŠ. Diplomová práce. Dostupné online.

FAFLÁK, J. (2010): Problematika lýkožrouta smrkového v NP Šumava – aplikace do geografického vzdělávání. Bakalářská práce. Dostupné online.

JOSKOVÁ, M. (2006): Mediální výchova ve výuce geografie. Diplomová práce. Dostupné online.

NOVÁKOVÁ, B. (2018): Klimatické extrémy ve výuce zeměpisu. Diplomová práce. Dostupné online.

SOUKUP, M. (2015): Aplikace pro zobrazování historických cenzálních dat: použití ve výuce na školách. Závěrečná práce DPS.

ŠTROS, M. (2009): Soubor textů k problematice globálních klimatických změn pro účely geografického vzdělávání. Bakalářská práce. Dostupné online.

ŠTROS, M. (2011): Klimatické změny ve výuce zeměpisu. Diplomová práce. Dostupné online.

ZÝMA. M. (2020): Edukační hra pro výuku kartografie. Bakalářská práce. Dostupné online.VÝUKA V TERÉNU


FILIPOVÁ, D. (2020): Výzkum úspěšnosti soutěžících v Zeměpisné olympiádě (na příkladu terénní části). Bakalářská práce. Dostupné online.

HÁJKOVÁ, K. (2015): Evaluace komplexní geografické exkurze – Vinařická horka s využitím tabletu. Diplomová práce. Dostupné online.

JAKOUBĚOVÁ, I. (2019): Terénní výuka z pohledu různých aktérů. Bakalářská práce. Dostupné online.

KUČEROVÁ, M. (2005): Koncepce Geo laboratoře Albertov/Vyšehrad. Diplomová práce.

ROTHBAUEROVÁ, N. (2019): Lesní pedagogika a její význam pro geografické vzdělávání. Bakalářská práce. Dostupné online.

SKAZÍKOVÁ, P. (2014): Terénní výuka geografie: transmisivní a konstruktivistické pojetí výuky v mikroregionu Hvozdnice. Diplomová práce. Dostupné online.VÝUKA „GEOGRAFIE“ NA 1. STUPNI ZŠ


TILLOVÁ, P. (2019): Příprava budoucích učitelů 1. stupně na výuku zeměpisných témat ve vlastivědě. Závěrečná práce DPS.VYSOKOŠKOLSKÁ VÝUKA GEOGRAFIE


HORÁKOVÁ, L. (2017): Přípravné vzdělávání učitelů zeměpisu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Diplomová práce. Dostupné online.

KŘÍŽ, J. (2015): Uplatnění absolventů geografie v praxi. Závěrečná práce DPS.

MACOUNOVÁ, V. (2018): Faktory ovlivňující výběr geografie jako studijního oboru. Bakalářská práce. Dostupné online.MEZIPŘEDMĚTOVÉ VAZBY VE VÝUCE GEOGRAFIE


BAREŠOVÁ, L. (2012): Využití zážitkové pedagogiky a dramatické výchovy ve výuce zeměpisu na základní škole. Diplomová práce. Dostupné online.

BURIÁNKOVÁ, M. (2008): Využití pohybových her v geografickém a environmentálním vzdělávání. Diplomová práce.Dostupné online.

ĎURKECH, P. (2019): Funkce školních dějepisných atlasů ve výuce na základních školách. Bakalářská práce. Dostupné online.

HAVELKOVÁ, L. (2014): Rozvoj mapových dovedností v dějepisu, matematice a biologii. Bakalářská práce. Dostupné online.

HOLEČEK, F. (2010): Možnosti integrovaného pojetí výuky geografie a hudební výchovy. Bakalářská práce. Dostupné online.

HORÁKOVÁ, P. (2011): Možnosti integrace zeměpisu a výtvarné výchovy. Diplomová práce. Dostupné online.

KLIMEŠOVÁ, A. (2020): Francouzské výzvy pro posílení vztahů mezi výukou geografie a dějepisu v českých školách. Bakalářská práce. Dostupné online.

LOUDILOVÁ, L. (2016): Mezipředmětové vazby zeměpisu a hudební výchovy. Závěrečná práce CŽV.

POSEJPAL, J. (2012): Integrovaná výuka zeměpisu a tělesné výchovy – teoretická východiska a současná situace na gymnáziích. Diplomová práce. Dostupné online.KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY


ASCHENBRENNEROVÁ, M. (2006): Koncepce geografického vzdělávání v Anglii a Česku. Diplomová práce. Dostupné online.

ČECHOVÁ, E. (2019): Výuka geografie v Estonsku v rovině projektového kurikula. Závěrečná práce DPS.

JINDŘICHOVÁ, E. (2011): Analýza výuky geografie ve vyšším sekundárním vzdělávání ve Spolkové republice Německo. Diplomová práce. Dostupné online.

HEJNOVÁ, T. (2018): Výchova ke kritickému myšlení v kurikulárních dokumentech Irska. Závěrečná práce DPS.

KOŘANOVÁ, M. (2015): Komparace geografického kurikula španělsky hovořících zemí. Diplomová práce. Dostupné online.

VÁŇA, J. (2014): Geografické vzdělávání na projektové úrovni: komparace australských a českých dokumentů. Závěrečná práce DPS.

VRHEL, M. (2010): Koncepce školní geografie Maďarska, Polska a Slovenska. Diplomová práce. Dostupné online.UČEBNICE ZEMĚPISU


ČECHOVÁ, A. (2020): Hodnocení slovenských učebnic zeměpisu z hlediska přístupu k environmentální etice. Bakalářská práce. Dostupné online.

ČISTECKÁ, B. (2019): Využití příběhů v učebnicích zeměpisu. Bakalářská práce. Dostupné online.

KOLTÝNOVÁ, N. (2020): Učební úlohy v matematice a zeměpisu: srovnání na základě analýzy učebnic pro 2. stupeň základních škol. Dostupné online.

SEIDLOVÁ, M. (2010): Hodnocení zeměpisných učebnic z hlediska ekologické etiky. Diplomová práce. Dostupné online.

WEINER, A. (2020): Analýza historických učebnic zeměpisu z hlediska přístupu k environmentální etice. Bakalářská práce. Dostupné online.ENVIRONMENTÁLNÍ PROBLEMATIKA


BARTOŠ, J. (2019): Environmentální výchova jako součást geografického vzdělávání. Dizertační práce. Dostupné online.

VACÍNOVÁ, M. (2011): Environmentální gramotnost u studentů gymnázií. Diplomová práce. Dostupné online.

KLÍMOVÁ, T. (2010): Zhodnocení aktuální nabídky programů středisek ekologické výchovy z hlediska potřeb geografického vzdělávání. Bakalářská práce. Dostupné online.

KLÍMOVÁ, T. (2013): Zhodnocení kvality výukových programů nabízených středisky ekologické výchovy. Diplomová práce. Dostupné online.

Poslední změna: 8. leden 2021 14:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Centrum geografického a environmentálního vzdělávání

Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta


doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.

email: danarez@natur.cuni.cz


Máte dotaz?
Adresa

Albertov 2038/6

Praha 2

128 00

Česko/Czechia


Detašované pracoviště:

Legerova 1878/5

128 43 Praha 2